امضای توافق نامه ایجاد مرکز توسعه صنایع فرهنگی و خلاق

مراسم امضای توافق نامه سه جانبه میان منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز به جهت ایجاد مرکز توسعه صنایع فرهنگی و خلاق در منطقه آزاد شهر فرودگاهی در هتل نووتل فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار شد.